Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013W tym miejscu znajdziesz najciekawsze informacje dotyczące serwisu edupedia.pl oraz z innych partnerskich stron.

Regulamin serwisu

Regulamin

Regulamin serwisu

2008-10-21 10:43:54

REGULAMIN DLA ZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW PORTALU EDURODZINA.PL

ART. 1. UŻYTE W REGULAMINIE POJĘCIA OZNACZAJĄ:

1.1. Administrator - osoba (osoby) zarządzająca kontami użytkowników i treścią portalu,
1.2. Moderator - osoba odpowiedzialna za zawartość merytoryczną i jakość treści zamieszczanych przez użytkowników portalu. Moderator ma prawo do usuwania treści, które uzna za niedopuszczalne.
1.3. Użytkownik zarejestrowany (UZ) - osoba mająca konto w portalu, mogąca tym samym zamieszczać na nim własne materiały, uczestniczyć w forach, otrzymywać informacje, oceniać jakość innych materiałów itp.
1.4. Użytkownik niezarejestrowany (UN) - osoba mogąca jedynie przeglądać zawartość portalu.
1.5. Partner - osoba prawna lub fizyczna bądź inny podmiot, który nawiązał współpracę z portalem na zasadach objętych odrębną umową.
1.6. Konto - miejsce w portalu, za pomocą którego użytkownik może uczestniczyć w jego tworzeniu. Każdy UZ posiada własne, unikalne konto. Jeden użytkownik może posiadać tylko jedno konto.
1.7. Login -unikalna w systemie nazwa użytkownika, która służy do logowania do własnego konta i identyfikacji UZ w portalu.
1.8. Formularz - strona portalu służąca do wprowadzania własnych materiałów przez UZ. Składa się z pól i opcji, za pomocą których UZ określa charakterystykę zamieszanych przez siebie treści.
1. 9. Profil - informacje o UZ zawierające zamieszczone przez niego dane w portalu.
1.10. Regulamin -dokument normujący prawa i obowiązki UZ, Administratorów oraz Moderatorów portalu. Zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja jest warunkiem rejestracji i funkcjonowania UZ w portalu.
1.11. Prawo autorskie - regulacje dotyczące praw do publikowanych przez UZ materiałów na portalu. Prawa autorskie reguluje ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631 z późn.zm.).
1.12. - Materiały - zamieszczane na portalu przez UZ treści w postaci:
- artykułów tekstowych,
- zdjęć,
- filmów,
- dźwięków,
- prezentacji,
- animacji,
- programów komputerowych.

ART. 2. INFORMACJE OGÓLNE
2.1. Właścicielem Portalu edurodzina.pl wraz ze wszystkim jego modułami jest Videograf Edukacja Spółka z o.o. z siedzibą w Chorzowie, przy Al. Harcerskiej 3C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Gospodarczy Nr KRS0000036964, NIP 634-24-39-400.
2.2. Przedmiotem działalności Portalu jest prowadzenie Kont UZ umożliwiających korzystanie z niego, a w szczególności:
- rejestracji,
- zamieszczanie materiałów,
- ocenianie materiałów,
- zamieszczanie ogłoszeń
- udostępnianie serwisów tematycznych,
- udostępnianie i obsługi pasaży handlowych,
- moderowanie zamieszczanych treści,
- zawieranie umów z partnerami.
2. 3. Niezbędnym dla korzystania z Portalu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
2.4. Nazwa Portalu, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

ART. 3. UCZESTNICTWO W PORTALU
3.1. Uczestnikami Portalu są jego UZ.
3.2. Utworzenie i korzystanie z Konta w portalu jest dobrowolne i bezpłatne.
3.3. Odpłatne usługi świadczone będą przez Właściciela Portalu na rzecz UZ wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty, określonej w odrębnej umowie.
3.4. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie edurodzina.pl. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
3.5. Do zarejestrowania konta w Portalu niezbędne jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i zaakceptowanie go.
3. 6. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
b. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Portalu,
c. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
d. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
e. zezwalam na wykorzystywanie moich danych umieszczonych w Portalu dla celów świadczenia przez Administratora usług,
f. oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za łamanie prawa autorskiego, a w szczególności konsekwencji publikowania cudzych materiałów jako własnych,
g. wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu,
3. 4 Po rejestracji konta UN staje się UZ. UZ nie może usunąć fizycznie swojego konta z bazy Portalu. Tę operację może przeprowadzić Administrator. UZ może dezaktywować i reaktywować własne konto.

ART. 4. DANE OSOBOWE
4.1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Art. 10 Polityka i Ochrona Prywatności.
4.2. Administratorem danych osobowych jest Videograf Edukacja Spółka z o.o., która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4.3. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
4.4. Administrator ma prawo zażądać potwierdzenia wprowadzonych przez Użytkownika danych jeśli uzna, że są one niewiarygodne, i od tego uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Portalu,
4.5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.
4.6. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
4.7. W przypadku wątpliwości, co do wiarygodności wprowadzonych przez UZ zmian , Administrator ma prawo do podjęcia następujących czynności:
a. wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
b. natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.
4.8. Właściciel Portalu uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

ART. 5. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU
5.1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby. Zakładanie dodatkowych Kont będzie rozumiane jako próba wpływania na swój wizerunek, np. recenzowanie samego siebie, dodawanie samemu sobie punktów itp. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób.
5.2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Portalu, jak włamania, spam, phising, pharming itp. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Portalu lub wyłudzania danych stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym do powiadomienia odpowiednich organów ścigania.
5.3. Zawierając umowę z Właścicielem Portalu przez rejestrację swojego konta, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
a. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Właściciela Portalu oraz innych Podmiotów,
b. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu materiałów i informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu lub jest na nie zgoda Właściciela Portalu,
c. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Portalu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
d. nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.
5.4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie opublikowane materiały, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Portalu, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.
5.5. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania. W przypadku umieszczenia w Portalu treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.), Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Portalu oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Właściciela Portalu w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Portalu.
5.6. Zabrania się wykorzystywania Portalu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem edukacyjnym i społecznościowym. Niedozwolone jest umieszczanie w nim treści naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, a w szczególności zamieszczanie treści i zdjęć o charakterze pornograficznym, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
5.7. Zakazane jest publikowanie materiałów sprzecznych z prawdą. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
5.8. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania zasady wolności słowa i publikacji użytkowników Portalu jednak zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia lub do usunięcia treści mających negatywny wpływ na jego funkcjonowanie bez podania przyczyny.

ART. 6. ZABLOKOWANIE KONTA
6.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta UZ, którego działania uzna za szkodliwe dla Portalu bądź innych Użytkowników.
6.2. Administrator ma prawo do zablokowania Konta UZ, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
6.3. Administrator ma prawo do zablokowania konta w przypadku używania przez UZ słów powszechnie uznawanych za obelżywe i wulgarne.
6.4. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
6.5. Rozwiązanie umowy przez UZ polega na wysłaniu maila do Administratora na adres admin@videograf.pl z żądaniem usunięcia swojego Konta wraz ze wszystkimi danymi.
6.6. Umowa może zostać rozwiązania przez Administratora poprzez zablokowanie Konta w sytuacji:
a. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
b. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,
c. umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Portalu.
6.7. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Konta.
6.8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych Portalu, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.
6.9. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.

ART. 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
7.1. Właściciel Portalu zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane czynnikami zewnętrznymi, jak awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
7.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Portalu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
7.3. Pełną odpowiedzialność cywilną i prawną za treści publikowane na portalu ponosi użytkownik. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są autoryzowane oraz weryfikowane pod kątem merytorycznym przez Administratora. Administrator, poprzez Moderatorów, zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.
7.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Użytkowników, ani za wykorzystanie przez nich danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Portalu.
7.5 Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby. Organem, który rozstrzygnie spór o roszczenia w takim przypadku jest sąd, a nie właściciel portalu.

ART. 8. REKLAMACJE
9.1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu, z wyjątkiem określonych w art. 7 ust.2 Regulaminu, mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.
9.2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
9.3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
9.4. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje przez osoby nie zarejestrowane w Portalu.
9.5. Administrator nie ma obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji, np. producentowi wadliwego towaru zakupionego za pomocą Portalu.

ART. 10. POLITYKA PRYWATNOŚCI
10.1. Dane osobowe
Videograf Edukacja sp. o.o. z siedzibą w Chorzowie, 41-500, Al. Harcerska 3.C, jako Administrator danych osobowych Portalu edurodzina.pl, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Zapewniamy wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
10.2. Kwestie techniczne
Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Videograf Edukacja sp. o.o. jako właściciel Portalu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw spółki Videograf Edukacja. próby włamania lub innego działania na jej szkodę. Niektóre obszary Portalu edurodzina.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.
10.3. Informacja handlowa
Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Portalu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu). Każdy z użytkowników Portalu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać tych informacji. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Właściciela Portalu i jego partnerów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)
10.4 Ochrona prawna materiałów i treści zamieszczonych w serwisie Materiały zamieszczane przez UZ podlegają ochronie prawnej, to znaczy, ze nie można ich kopiować i publikować na innych polach eksploatacji bez zgody ich właścicieli.

ART. 11. PRZEPISY KOŃCOWE
11.1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.edurodzina.pl.
11.2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez podania przyczyny.
11.3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Portalu. Postanowienia zmienionego regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania, poprzedzonego stosownym komunikatem.
11.4. Warunkiem dalszego korzystania z Portalu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta.Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc